1. אתר אינטרנט זה שייך לחברת קלקשוז בע"מ (להלן: "החברה") שכתובתה- סוקולוב 83 ברמת השרון ומטרתו שיווק ומכירה של מוצרים לרבות באמצעות חנות אינטרנטית המאפשרת רכישת המוצרים והשירותים (להלן – "השירותים").
 2. כל המבצע ו/או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון והסכים לקבל על עצמו את תנאי תקנון זה וכל הוראה אחרת לשימוש באתר והשירותים ללא סייג.
 3. עלות המוצרים וכן המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מחירי המוצרים והמשלוחים הנקובים באתר או כפי שימסרו טלפונית  בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.
 4. מרגע קבלת המוצרים האחריות לגביהם עוברת למקבלם. החברה לא תהיה אחראית למצבים בהם המוצר לא נצרך במסגרת הזמן המומלץ על ידה או למצבים בהם המוצר נפגם עקב אחסנה לא נאותה שלא במסגרת המלצות החברה.
 5. זכות השימוש במידע ובשירותים באתר הינה למשתמש בלבד אשר מתחייב לעשות שימוש במידע ובשירותי האתר אך ורק בהתאם לדין ובכפוף להוראות תקנון זה וכל הוראה אחרת באתר. רכישת השירותים באתר הנה ליחידים בלבד ולא בסיטונאות.
 6. המשתמש מתחייב להירשם לאתר בעצמו ולא באמצעות אחר ולמסור פרטים נכונים ומדויקים כפי שהנו מתבקש.
 7. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק וחושף עצמו להליכים אזרחיים ופליליים כנגדו.
 8. אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל מסמך באתר ו/או חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו.
 9. רשאי לבצע פעולת רכישה באתר כל אדם בעל כרטיס אשראי תקף על שמו המתיר ביצוע עסקאות באתר של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל ובתנאי כי ביצוע הרכישה תואם את התחייבותו לחברת האשראי ובהתאם לדין החל על רכישות מסוג זה.
 10. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 11. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים או יעשה שימוש כלשהו במידע המצוי באתר ו/או כל חלק ממנו, וכן לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע, אלא בתנאים, כמפורט באתר.
 12. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 13. הסכמת המשתמש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט, המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות דואר אלקטרוני מהאתר.
 14. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 15. המשתמש מסכים כי החברה לא תהא אחראית להתאמת השירותים ו/או המוצרים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו ו/או לחיכו ו/או לטעמו. למען הסר ספר אין באמור בכדי לגרוע מאחריות החברה למוצרים, בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 16. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא יעשה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא יעשה בהם ו/או מי מטעמו.
 17. החברה רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מוצר באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן את תנאי השימוש באתר לרבות תנאי תקנון זה, ומיד עם עדכון הפרטים על ידי החברה יהיו הפרטים המעודכנים אלה המחייבים את הצדדים.
 18. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. החברה לא תישא באחריות כלשהי ישירה או עקיפה שנבעה מטעות כאמור
 19. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה ואין ואין לה כל אחריות לטיבו, איכותו או מהימנותו. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 20. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 21. המשתמש מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה ו/או מי מטעמה.  המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת  לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 22. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי בהתאם לדין לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצרי מזון. מדיניות ביטול הזמנה הנה בהתאם להוראות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 23. החברה מצדה רשאית לבטל כל עסקה או חלקה מכל סיבה שהיא לרבות בשל טעות בכדאיות העסקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שהוא ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות בעניין.
 24. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש בשירותים באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.  אחריותה החברה בכל מקרה תוגבל להחזר בעין של כספו של הלקוח ששולם בפועל לידי החברה בלבד.
 25. החברה רשאית לחסום לאלתר את השירותים למשתמש במלואם או בחלקם במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון ו/או הוראות אחרות המצויות באתר או מכל סיבה סבירה אחרת, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות המשתמש בתקנון זה.
 26. מקום השיפוט הבלעדי והסמכות הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ולשירותים הניתנים באמצעותו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ולהם בלבד.
 27. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות אך הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.